Året var 1954 

– det kom ett brev från stiftelsens fastighetsskötare 

Var det bättre förr? Det var i varje fall annorlunda. Det visar inte minst raderna från ett brev skrivet av en fastighetsskötare till hyresgästerna i kvarteret Vagnborgen.

"Stiftelsens fastighetsskötare börjar sin arbetsdag mellan klockan 6.00 och 7.00 och slutar den med att koppla om ytterbelysningen efter klockan 21.00. Han är således bunden vid sin arbetsplats cirka 15 timmar per dygn. Under denna tid behöver han ett par timmars ledighet, då han kan känna sig helt fri från fastighetsskötseln. Stiftelsens fastighetsnämnd har beslutat försöka bereda fastighetsskötaren denna ledighet mellan klockan 14.00 och 16.00 varje arbetsdag och vädjar härmed till hyresgästerna att ej störa honom under dessa båda timmar, såvida ej rena katastrof-fall inträffar. 

Maskinell tvättstuga och mangel kommer att hållas helt stängda på lördagar för att fastighetsskötare skall beredas möjlighet att städa den 

Fastighetsnämnden har funnit, att vattenförbrukningen inom fastigheten fortfar att stiga. År 1953 översteg förbrukningen vad som anses normalt med inte mindre än 6 500 000 liter. Slitaget på den maskinella tvättanläggningen är också onormalt stort. Dessa förhållanden i förening ger oss anledning befara, att tvättanläggningen nyttjas av andra än stiftelsens hyresgäster. Vi upprepar vad vi i tidigare meddelanden till hyresgästerna sagt, att de merkostnader som härigenom uppstår, får bäras av samtliga hyresgäster inom kvarteret. Det är anledningen till att vi än en gång hemställer till alla att medverka i en kontroll över att ingen använder tvättanläggningen för utomstående utan endast för det egna hushållet. Lyckas icke hyresgästerna och stiftelsen fastighetsnämnd gemensamt komma till rätta med påpekade förhållanden, ser sig fastighetsnämnden nödsakad att ta upp frågan till ny behandling och på andra vägar försöka komma till rätta med missförhållande som nu råder.

Göteborg den 9 november 1954”

Ett annat exempel på hur tiden går är vårt språk som är i ständig förändring. Det finns t o m ord som har fått en ny betydelse och innebörd.